Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de generalistische basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt  is georganiseerd:

- zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;

- zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;

- zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Een behandeling in de eerste lijn is in principe een kortdurende behandeling.  Ook bij Wijnberg & Wijnberg, psychologen. Gezien de beperkte tijd is het zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en door te dringen tot de kern van het probleem. Daardoor is het soms moeilijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In dit document zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven. Als u daar tijdens de behandeling meer uitleg over wilt, dan kunt u daar om vragen en wordt daar tijd voor ingelast.

Download kwaliteitsstatuut Jeffrey Wijnberg 

Download kwaliteitsstatuut Tatiana Wijnberg-Kratochvil

 

Aanmelding

De huisarts bepaalt of u verwezen wordt naar de basis-ggz.  De huisarts bepaalt niet welke psycholoog u kiest.  De huisarts kan wel een suggestie of voorstel doen, maar als u een andere voorkeur heeft, dan kunt u die voorkeur uitspreken.  Hebben vrienden of collega’s u aangeraden naar Wijnberg & Wijnberg, psychologen te gaan of heeft u zelf bedacht dat u bij ons onder psychologische behandeling wilt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar ons.  Wijnberg & Wijnberg, psychologen heeft ook een kant-en-klare verwijsbrief klaar liggen, die de huisarts alleen maar hoeft te ondertekenen en moet voorzien van een tweetal agb-codes, praktijkstempel en handtekening.

Als u wordt verwezen naar ons, in de basis-ggz, en u wilt dat de kosten vergoed worden vanuit uw zorgverzekering, dan kan dat omdat wij, Wijnberg & Wijnberg, psychologen als gz-psychologen geregistreerd staan in het BIG register. Wij leveren zoals dat heet: verzekerde eerstelijns psychologische zorg.   Echter, de huisarts kan u alleen verwijzen als een DSM-IV diagnose is vastgesteld; tenminste als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten.

Bij aanmelding krijgt de patiënt bij Wijnberg & Wijnberg, psychologen altijd binnen een week een afspraak (intake). Na afloop van de intake kan worden vastgesteld of een behandeling kan worden gestart.

Wijnberg & Wijnberg, psychologen is een vrijgevestigde praktijk voor eerstelijns psychologische zorg. Tatiana Wijnberg is opgeleid als gz-psycholoog en geregistreerd in het BIG-register. Jeffrey Wijnberg is opgeleid als gz-psycholoog en psychotherapeut en geregistreerd in het BIG-register.  Dergelijke registraties moeten elke vijf jaar vernieuwd worden. Daarbij moet voldaan worden aan eisen voor wat betreft werkervaring, intervisie en na- en bijscholing.  Voor meer informatie over onze opleiding en werkervaring, verwijs ik naar de webpagina www.wijnbergenwijnberg.nl

Het voordeel van een vrijgevestigde praktijk is dat u tijdens intake en behandeling met dezelfde psycholoog te maken hebt. Het nadeel is dat bij doorverwijzing, consultatie of  vervanging bij ziekte en vakantie een beroep gedaan moet worden op een collega buiten de praktijk.  Wijnberg & Wijnberg, psychologen werkt nauw samen met alle huisartsen in Noord-Nederland: en is de eerste privépraktijk die in Noord-Nederland is opgericht (1977).  Zo heeft Wijnberg & Wijnberg, psychologen al 40 jaar een hoogstaande reputatie in de eerstelijns psychologische zorg.  Er vindt vrijwel wekelijks overleg plaats met de betreffende huisartsen en zo kan voor de meeste problemen wel een oplossing gevonden worden. Daarnaast zijn er verwijsrelaties met een aantal psychiaters en instellingen.

De basis-ggz of eerstelijns psychologische hulp is voor kortdurende hulp met een maximum van 12 gesprekken van 60 minuten.  Indien nodig kan wel een tweede serie gesprekken worden gestart, afhankelijk van de gestelde diagnose. Wij zijn voor u altijd telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Afspraken kunnen ook gemaakt worden voor in de avonduren en weekenden.  Zowel telefonisch als via de mail (zie website) zijn wij, ook tijdens het werk, altijd te bereiken.  Via de mail krijgt u binnen 24 uur antwoord.

Wachtijden

Wijnberg & Wijnberg, psychologen heeft geen wachttijd; en in zijn 40-jarig bestaan ook nooit gehad.  Een afspraak kan altijd binnen een week worden gemaakt.

Intake gesprek

In het intakegesprek worden uw klachten en problemen geïnventariseerd.  Alle diagnostische bevindingen vinden plaats door middel van het gesprek en worden open, direct en meteen met de patiënt besproken.  Behalve het intakeformulier worden geen vragenlijsten of psychologische tests afgenomen. Na het intake gesprek (soms zijn er twee gesprekken nodig) wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Als geen diagnose gesteld kan worden of als de diagnose die gesteld wordt afwijkt van de verwijsdiagnose van de huisarts, wordt dat met u besproken en wordt daarover  met de huisarts overlegd.  Zelf kunt u aan het eind van de intake bepalen of het behandelingsvoorstel voldoende voorziet in een oplossing van uw problemen. Ook kunt u zich afvragen of u met één van ons beiden goed samen zult kunnen werken. Als u om welke reden dan ook liever verder wilt met een andere psycholoog, is dit het moment om dat in te brengen.

Soms wordt u verwezen naar (ons) de basis-ggz en blijkt tijdens het eerste gesprek of het  vervolg van de behandeling dat u intensievere zorg nodig hebt. Als uw psycholoog van mening is dat u in de basis-ggz geen passende zorg geboden kan worden, gezien de ernst of complexiteit van uw problemen, wordt de behandeling stopgezet en wordt u met een gericht behandelingsadvies terugverwezen naar de huisarts. Dit gebeurt altijd in overleg  en ter overbrugging, tot meer passende hulp geregeld is, kunnen steunende gesprekken plaatsvinden.

Als u op zoek bent naar een andere oplossing dan de psycholoog voorstelt verdient het sterk de voorkeur om dat bespreekbaar te maken. Dat is niet vreemd of ongebruikelijk, het is juist een goed teken. Des te duidelijker u zelf kunt aangeven wat voor hulp u nodig hebt, des te beter kunt u geholpen worden. Desgewenst kan uw psycholoog u verder helpen door de verschillende behandelopties wat uitgebreider met u te bespreken en u terug te verwijzen naar de huisarts of een collega met een gericht behandelingsadvies.

De behandeling

In het behandelingsvoorstel wordt het behandelingsdoel aangegeven en wordt aangegeven hoeveel behandelingstijd ongeveer nodig is om het behandelingsdoel te bereiken. In de basis ggz zijn drie behandelingsmodules beschikbaar (kort, middel en intensief).  Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de problemen wordt voor u een passende behandelingsmodule vastgesteld. Als besloten wordt om de behandeling na het intakegesprek elders voort te zetten, wordt de intake als transitiebehandeling of onvolledige behandeling bij de verzekeraar gedeclareerd.

Een behandeling wordt uitgevoerd volgens behandelingsmethodes  waarvan door middel van wetenschappelijk onderzoek werd vastgesteld dat deze het beste effect geeft bij een bepaald soort klachten. De meeste behandelingsmethodes zijn een kruisbestuiving van de Rogeriaanse psychotherapie, Psychodynamische psychotherapie, Systeemtherapie en Cognitieve Gedragstherapie.  De provocatieve therapie is hiervan een excellent voorbeeld.

De ervaring is dat de behandelingstijd eigenlijk altijd wat te kort is om het behandelingsdoel te bereiken, er wordt van de patiënt inzet gevraagd om efficiënt om te gaan met de beschikbare tijd door huiswerkopdrachten uit te voeren en gesprekken goed voor te bereiden en door afspraken na te komen of tijdig af te zeggen.

Kwaliteitsbewaking

Tenzij een patiënt hiertegen bezwaar heeft (privacyverklaring), wordt aan het begin en einde van de behandeling een korte meting uitgevoerd (ROM) om het behandelresultaat en de klanttevredenheid te meten. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd voor benchmarkdoeleinden via Testbeter.  Wijnberg & Wijnberg, psychologen stelt zich op het standpunt dat het belangrijk is dat elke patiënt weet wat zijn rechten en plichten zijn.  Het recht op volstrekte privacy is daar één van; en het is tegelijkertijd de plicht van de psycholoog om de geheimhouding van de vertrouwensrelatie na te leven.

Na elke behandelings-sessie vindt een evaluatie plaats door middel van een zelf geschreven reflectieverslag. Deze reflectieverslag wordt tijdens de volgende afspraak uitgebreid besproken om zodoende een geslaagde voortgang van de behandeling te waarborgen.  Het reflectieverslag is ook bedoeld om de patiënt zich goed te laten voorbereiden op de volgende behandelings-sessie.

Om de continuiteit te waarborgen van de kwaliteit van de behandelingen zullen de therapeuten met enige regelmaat deelnemen aan intervisiebijeenkomsten met collega's, nascholing volgen en specifieke behandelvaardigheden blijven ontwikkelen.  Wanneer deze acitiviteiten aam de orde zijn, dan zullen deze op de website www.psychloogwijnberg.nl te vinden zijn.

Afronding en nazorg

Als de behandeldoelen behaald zijn wordt de afronding van de behandeling besproken.

Er wordt in onderling overleg bepaald of er nazorg geboden moet worden en op welke manier dat het best zou kunnen plaatsvinden. Soms is een doorverwijzing of terug-verwijzing naar de huisarts gewenst.  Aan het eind van de behandeling vindt, tenzij de cliënt daar geen toestemming voor geeft, een korte terugrapportage naar de huisarts plaats.

Privacy

In principe baseren wij ons in de behandeling op mondelinge communicatie en afspraken en besteden wij tijdens de behandeling niet veel tijd aan het op schrift stellen van het behandelplan en het vastleggen van eventuele bijstellingen. Dat is een keuze die wij maken omwille van de beperkte tijd. Dit neemt niet weg dat een schriftelijk vastgelegd behandelingsplan een goede leidraad kan zijn tijdens de behandeling.  Als u er wel prijs op stelt dat het behandelplan wordt vastgelegd, wordt ondertekend en wordt bijgesteld dan kunt u dat tijdens het intakegesprek aangeven en dan zal daarvoor tijdens de behandeling ruimte worden ingeruimd.

Tijdens de gesprekken worden aantekeningen gemaakt voor eigen gebruik. Aan het einde van de behandeling worden de aantekeningen voor eigen gebruik verwijderd en wordt gedurende 10 jaar een digitaal dossier bewaard bestaande uit uw eigen sessie-verslagen.

Wat tijdens de gesprekken besproken wordt behandelen wij als vertrouwelijke informatie. Tijdens een van de eerste gesprekken zullen wij met u bespreken of u wilt dat wij uw huisarts en/of andere behandelaars, zoals de verzekeringsarts informatie geef en of wij met collega’s kunnen overleggen over uw behandeling bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing.  Ook kunt u aangeven of informatie uit uw dossier geanonimiseerd aangeleverd mag worden voor statistische doeleinden. U tekent daarvoor dan een toestemmingsverklaring of een privacyverklaring.

In geval uw behandelaar het oordeel heeft dat er een onmiddellijk risico is op zelfdoding of gevaar voor anderen, dan kan, in het belang van de patiënt, de geheimhoudingsplicht worden opgeschort.  In dat geval kan de behandelende psycholoog besluiten anderen in te lichten zoals de huisarts, het thuisfront of in uitzonderlijke gevallen zelfs de politie.  Het spreekt voor zich dat het opschorten van de geheimhoudingsplicht van de psycholoog slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast. 

Kosten

De kosten van eerstelijns psychologische hulp worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar als voor uw klacht een geldige diagnose gesteld kan worden. Niet voor alle klachten is een geldige diagnose te stellen. De kosten van een behandeling voor relatieproblemen en arbeidsconflicten komen daarom vaak niet voor vergoeding in aanmerking.

Wij werken contractvrij; en dat betekent dat wij geen contracten hebben afgesloten met verzekeraars.  Mensen met een restitutie-polis kunnen achteraf hun geld terugkrijgen middels een door ons aangeleverde declaratienota, die goedgekeurd is door het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).  De kosten zult u daarom zelf, na afloop van elke sessie, moeten voorschieten.  Onder het kopje ‘kosten’ kunt u op de website lezen hoe dit precies in zijn werk gaat.

Bij aanmelding zijn wij verplicht zijn om na te gaan of u verzekerd bent, aan de hand van uw BSN nummer en geboortedatum. U bent zelf verantwoordelijk om uw verzekeringsrecht voor de voorgestelde behandeling te controleren. Er zijn per verzekeraar allerlei verschillende polisvoorwaarden en varianten op de markt waarin bepaalde klachten worden uitgesloten en/of waardoor u beperkt bent in de vrije keuze van uw behandelaar.

Afhankelijk van de diagnose, komt u in aanmerking voor een een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Afspraken die niet worden nagekomen en/of niet tijdig (24 uur tevoren) worden afgezegd, worden niet door de verzekering vergoed en worden als particulier gesprek in rekening gebracht.

 Klachtenregeling

Als u vragen of klachten hebt over de behandeling laat het mij dan weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem op te lossen. U kunt het tijdens de behandeling noemen, u kunt mij er een berichtje over sturen, maar u kunt er ook een aparte afspraak voor maken. Als u uw klachten liever met een andere psycholoog wilt bespreken, kan ik u doorverwijzen naar een collega, die kan bekijken of er een mogelijkheid is de problemen in onderling overleg op te lossen.

Zorgbelang Nederland
Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 - 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht.
In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken.
Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken.
Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder.
U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000.
Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Regionaal tuchtcollege
Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen.
Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd.
Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.
Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.
Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

 

Officieel goedgekeurd

Beste Jeffrey Wynberg,

 
U heeft op 19-10-2016 uw kwaliteitsstatuut aangeboden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en uit de uitgevoerde toets is gebleken dat uw statuut is goedgekeurd.
 
U voldoet hiermee aan de verplichting om per 1 januari 2017 uw kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Wij herinneren u eraan om uw statuut te publiceren op uw website of als u niet beschikt over een website deze beschikbaar te hebben op uw praktijk.
Als u problemen ondervindt bij het terugvinden van uw bestand op uw computer kunt u de bestandsnaam van uw statuut zien als u inlogt op de website bij de pagina ‘aanbieden KS’.
 
Tenslotte verzoeken wij u deze e-mail goed te bewaren, omdat dit het bewijs is dat u uw statuut is aangeboden en goedgekeurd.
 
Wat gebeurt er nu met mijn aangeboden statuut?
Na 31 december wordt aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) doorgegeven dat u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is. ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.  
Wat moet ik doen als ik mijn statuut wil wijzigen?
Nadat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken op uw website of binnen uw praktijk. Het is belangrijk dat uw kwaliteitsstatuut actueel is. U wordt dan ook vriendelijk verzocht eventuele wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut door te voeren en een vernieuwde versie opnieuw openbaar te maken op uw website of binnen uw praktijk.
Het gewijzigde statuut kunt u, in ieder geval totdat uw gegevens zijn doorgegevens aan het Zorginstituut (verwacht begin januari 2017), niet opnieuw ter toetsing aanbieden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Meer informatie of vragen?
Op onze website vindt u de veel gestelde vragen (FAQ) over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact  opnemen via het emailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088-126 39 15 (op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 15:00).
 
Met vriendelijke groet,
 
GGZ Kwaliteitsstatuut